‘શ્રીઅરવિંદનો પૂર્ણ યોગ અને ગુજરાતી સાહિત્ય પર એનો પ્રભાવ’ (શનિવાર, 06 મે 2023)