“બળવંત નાયક પ્રતિનિધિરૂપ સાહિત્યસર્જન”નો જાહેર લોકાર્પણ અવસર