ગુજરાત પ્રત્યે આત્મભાન જાગવો જોઈએ – રવિશંકર મહારાજ