સંપર્ક

સરનામું:-

Gujarati Literary Academy Ltd
“Holly Cottage”
13, Ferring Close
Harrow
Middlesex
HA2 0AR
United Kingdom

સંપાદક:-

ઈ-મેઈલ: editor@glauk.org

ટેક્નિકલ સપૉર્ટ:-

ઈ-મેઈલ: webmaster@glauk.org

મેમ્બરશિપ ફૉર્મ:-

Download PDF