પ્રૉફેસર મધુસૂદન કાપડિયા સંગાથે બેઠક (શનિવાર, 5 જૂન 2021)