વિશ્વજ્ઞાનયજ્ઞના યજમાન : ડૉ.ધીરભાઈ ઠાકર • દાઉદભાઈ એ. ઘાંચી