લંડન યુનિવર્સિટીની ‘સ્કૂલ ઑવ્ ઓરિયેન્ટલ ઍન્ડ આફ્રિકન સ્ટડીઝ’ના ઇતિહાસનાં અધ્યાપક ડૉ. અમ્રિતા શોધન જોડે બેઠક