વાર્તાકાર શ્રીમતી નયના પટેલની ટૂંકી વાર્તા ‘સન્નાટો’ નું પઠન અને પ્રતિભાવ