અતિથિ વક્તા મણિલાલ હ. પટેલની સાથે ‘ઉશનસ્’ અને જયંત પાઠકનું જન્મશતાબ્દીએ સ્મરણ