સાહિત્યત્વ : સાહિત્ય ક્ષેત્રે નોબેલ પારિતોષિક વિજેતાઓનાં વક્તવ્યો : અનુભૂતિની અભિવ્યક્તિ – બકુલા દેસાઈ-ઘાસવાલા