“મારી ટૂંકીવાર્તા – સંપદા” – રામ મોરી સાથે એક બેઠક