ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા – સાહિત્યનો સૈકો (શનિવાર 01 ઑગસ્ટ 2020)