સર્જક અને પ્રવાસી પ્રીતિ સેનગુપ્તા જોડે બેઠક (શનિવાર, 03 સપ્ટેમ્બર 2022)