ભાવનગરસ્થિત કવયિત્રી ને ‘સ્ત્રીઆર્થ’નાં સંપાદક પ્રતિભા ઠક્કર જોડે બેઠક