‘સાહિત્યત્વ’ સંદર્ભે વિશ્વાસહિત્ય (બુધવાર, 24 ઑગસ્ટ 2022)