પન્ના નાયકને માનદ્દ અધ્યેતાપદ[Fellowship]નું પ્રદાન અને સરૂપબહેન ધ્રુવ સાથે એક બેઠક (શનિવાર, 04 જૂન 2022)