આનંદ આશ્રમ, ઘોઘાવદર નિવાસી સંતસાહિત્યના મરમી ને અભ્યાસી ડો. નિરંજન રાજ્યગુરુ જોડે જમાવટ