ભાષાન્તરનીઅવળી જાજમ – મધુ રાય (શનિવાર, 06 નવેમ્બર 2021)