જામનગરસ્થિત કવિ, શિક્ષક કિરીટ ગોસ્વામી જોડે બેઠક (શનિવાર, 05 નવેમ્બર 2022)