“ઊનાં રે પાણીનાં અદ્દભુત માછલાં − ” – કાવ્યચર્યા (શનિવાર, 06 અૉગસ્ટ 2016)