‘બેફામ’ની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી (શનિવાર, 4 નવેમ્બર 2023)