કમળાબહેન પટેલકૃત ‘મૂળ સોતાં ઊખડેલાં’ સંદર્ભે વાર્તાલાપ (શનિવાર, 03 ફેબ્રુઆરી 2024)