આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાતી દિવસ (મે 2013): દ્વૈ સર્જક પન્નાબહેન નાયક અને નટવરભાઈ ગાંધીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં