નટુભાઈ પટેલનો સન્માન સમારંભ (રવિવાર, 06 અૉગસ્ટ 2017)