“પિસ્તાળીસીએ ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનાં સુવર્ણ કેડે પગલાં : સ્મરણ-મંજૂષા”