‘ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી’ની વર્ષ 2016ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા