વિનોબા વાંગ્મયનું આચમન… ડૉ. રમજાન હસણિયા સંગાથે બેઠક (શનિવાર, 04 સપ્ટેમ્બર 2021)