વરિષ્ઠ સાહિત્યકાર ડૉ. ધીરેન્દ્ર મહેતા જોડે એક બેઠક (શનિવાર, 12 ઑગસ્ટ 2023)