પ્રવાસી પારાવારના… ભાસ્કર પટેલ સંગાથે બેઠક (શનિવાર, 03 જુલાઈ 2021)