સ્મરણની કેડીએ મારું અનુવાદવિશ્વ… અશોક મેઘાણી સંગાથે બેઠક (શનિવાર, 07 ઑગસ્ટ 2021)