પ્રકાશ લાલાની નાટ્ય-યાત્રા (શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018)