2018ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ભારુલતાબહેન કાંબળેનું વકતવ્ય (શનિવાર, 23 જૂન 2018)