સમાચાર અને જાહેરાત

સાહિત્યના કદરદાનો અને મહેરબાનો,  તમે જાણો છો તેમ ‘ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી’ અને ‘હેરો લાયબ્રેરી સર્વીસીસ’ના કાંધોકાંધ મેળમિલાપે દર મહિનાના પહેલા શનિવારે આપણે સાહિત્યની મટુકી માંહેથી રૂડી વાતુંનું ગોરસ અંકે કરીએ છીએ. શનિવાર, 1 ઑગસ્ટ 2015 (14.00 થી 16.30) નો દિવસ ‘કાવ્યચર્યા‘ મથાળે કવિતાની જ્યાફત સારુ જોગવેલો છે. દર વખતની જેમ આ ફેર પણ  આપણો પાટલો હેરો વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરીમાં (The Wealdstone Centre, 38/40 …

વહાલાં અકાદમીનાં હમસફરો ઓગણચાળીસમાં વરસમાં પ્રવેશેલી ‘ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી’ની 38મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં, હમ સફરો, તમારું સહૃદય સ્વાગત હો. આવો, પધારો અને ચચ્ચાર દાયકાને અોવારે પહોંચતી અકાદમીની હયાતીને આપણે સૌ સહિયારી પોંખીએ. રાબેતા અનુસાર, વાર્ષિક સભાની કાર્યવાહી તો પાર પાડીએ, અને સાથોસાથ આપણી વસાહતને એક પોતીકી ઢબછબે અંકે કરી જતા આપણા એક અવ્વલ લેખક અને …

HARROW LIBRARIES & GUJARATI LITERARY ACADEMY Jointly present Connecting Continents Indian Ocean trade and exchange An Illustrated talk featuring objects showing the long and complex history of Indian Ocean trade and exchange, from ancient times to the present By Dr Sarah Longair http://www.britishmuseum.org/images/Connecting_continents_624.jpg Model boat made of threaded cloves. Probably from Indonesia, 18th–20th century. BM …

વાલો રિસાયો ભાગોળે લૅંબડી ને લૅંબડીનો છાંયો એટલો બોલાયો તોયે વાલો ના આયો. મેઘધનુષની બસ એટલી ફરિયાદ છે આછો સૂરજ અને નાગો વરસાદ છે !                                                             …

હેરો લાયબ્રેરી સર્વિસીઝ અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી ના સહયોગથી આયોજિત વાર્તા-વર્તુળ તારીખ: શનિવાર, 7 માર્ચ 2015 સમય: બપોરે-૨.૦૦ કલાકે સ્થળ: હેરો વિલ્ડસ્ટોન લાયબ્રેરી 38-40 High St, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 7AE Phone: 020 8420 9333 વાર્તા-વર્તુળની માર્ચ 2015 ની બેઠકમાં આપણા એક સભ્ય શ્રી હરિકૃષ્ણભાઈ પટેલની સ્વરચિત વાર્તાં ‘ગંગામા’ માણવાનું, સમજવાનું અને ચર્ચવાનું ધાર્યું છે. …

...1020...24252627...30...