“સ્મૃતિસંપદા” – ખાસિયત અને કેફિયત – રેખાબહેન સિંધલ જોડે જાહેર સંવાદ