“ખય્યામ” અને “ઘાયલ” – કાવ્યચર્યા (શનિવાર, 1 ઓગસ્ટ 2015)