‘ગુજરાતી લિટરરી ઑવ્ નોર્થ અમેરિકાની મારી પચીસી – લેખાંજોખાં’ (શનિવાર, 06 ઍપ્રિલ 2024)