મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણીનાં જીવનકવનને અંજલિ અર્પવાના ઉપક્મ રૂપે પ્રા. સંજય સ્વાતિ ભાવે સાથે એક બેઠક