“એ તે કેવો ગુજરાતી જે હો કેવળ ગુજરાતી?” શીર્ષક તળે ઉત્કર્ષ મઝુમદાર જોડે આંતરગોઠડી