‘નોળવેલની મહેક : પરિષદમાં તેમ જ સાહિત્યમાં’ (શનિવાર, તારીખ 07 નવેમ્બર 2020)