પહેલી ગુજરાત રાજકીય પરિષદ — ગોધરા : ૧૯૧૭ – અરુણ વાઘેલા