ઓટલો – કોકિલાબહેન ચોક્સી સાથે વાર્તાલાપ (શનિવાર, 20 ઑગસ્ટ 2022 )