ઓટલો – કહેવતોની કીમિયાગરી (શનિવાર, 4  ફેબ્રુઆરી 2023)