“હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક” – કાવ્યચર્યા (શનિવાર, 07 ઑક્ટોબર 2017)