હ. ચૂ. ભાયાણી સ્વાધ્યાયપીઠ નીચે બેવડાદોરે મેળાવડો (શનિવાર, 07 ઑક્ટોબર 2023)