પ્રકાશ ન. શાહ સંગાથે ગોઠડી (શનિવાર, 5 સપ્ટેમ્બર 2015)