અશોકભાઈ વિદ્વાંસ જોડે બેઠક (શનિવાર 12 માર્ચ 2016 )