2015ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને સલિલભાઈ ત્રિપાઠીનું વક્તવ્ય