જવાહર બક્ષી સાથે એક સાંજ.. કબીરા ખડા બાઝાર મેં..

20th October 2012